tirsdag den 30. september 2008

Status på udvisning af flygtninge i 2005

Bragt på Modkraft.dk 15. november 2005

Ifølge en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal Rigspolitiet to gange om året udsende en rapport om »status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere«. Den seneste rapport blev offentliggjort den 19. oktober 2005.

Af rapporten fremgår det blandt andet, at det er blevet lettere og lettere, at udvise asylansøgere fra Danmark i de seneste år. Det skyldes dels, at politiet har fået øgede muligheder for at presse asylansøgerne til at samarbejde om deres udvisning, samt at regeringen og EU har lavet stadigt flere aftaler med såkaldt flygtningeproducerende lande om deres samarbejde med at identificere og modtage mennesker, der er flygtet til Europa. Disse aftaler omhandler blandt andet klausuler i bistandsaftaler.

Regeringspartierne og Dansk Folkeparti foretog i april 2003 en række stramninger af udlændingeloven, som bl.a. indebærer en hurtigere procedure med afslag på ansøgninger om asyl og de såkaldte »motivationsfremmende foranstaltninger« i forhold til flygtninge, der har fået afslag på asyl.

Disse foranstaltninger, som skal »motivere« udlændinge til aktivt at hjælpe politiet med deres egen udvisning er f.eks. at de kan sættes på »kostpengeordningen«, placeres i asylcentre eller fængsles på ubestemt tid.

Udviste og udvisningstruede flygtninge
Ifølge flygtninge- og integrationsminister, Rikke Hvilshøj (V) har disse tiltag »båret frugt«. Således er ialt 1.222 mennesker blevet smidt ud af landet mellem januar og september 2005. Heraf blev 781 eskorteret til lufthavnen eller deres destination under tvang af politiet.

Kun 15 er rejst på eget initiativ efter at have modtaget deres afslag, så der er stadig 888, som kommer ind under kategorien »skønnet udrejst« – hvor mange af dem, der har været tvunget til at gå under jorden, vides ikke.

Den 8. oktober var der stadig 1.620 personer i Danmark på »kostpengeordning«, på »meldepligt« eller interneret i asylcentrene Sandholm og Avnstrup. Det er mennesker, som har fået afslag på asyl og dermed venter på at blive udvist.

Hvor gerne regeringen end ville, kan nogle af disse flygtninge ikke smides ud af landet i øjeblikket, fordi der f.eks. er krig eller borgerkrig i deres hjemland, fordi de er alvorligt syge, eller fordi de undertrykkende regimer, de skal udvises til, ikke er tilstrækkeligt samarbejdsvillige.

Hvis asylansøgeren ikke er i besiddelse af et gyldigt pas eller anden legitimation, er det nemlig ikke altid muligt at udvise dem til et land, som ikke samarbejder med det danske politi.

»Problemlande«
For at få lande til at samarbejde om udvisning af deres statsborgere fra Danmark kan regeringen f.eks. indføre klausuler om dette i visum-, bistands-, og handelsaftaler. Adskillige af disse bliver forhandlet på plads af EU på trods af, at Danmark formelt set har en undtagelse på det retspolitiske område.

For at kunne handle ekstra hurtigt og effektivt oprettede regeringen i februar 2003 et såkaldt »Udsendelsesforum«, der består af repræsentanter fra Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet, Udenrigsministeriet og Rigspolitiet. I »Udsendelsesforum«, der mødes hver anden måned, kan de forskellige myndigheder udveksle erfaringer om, hvilke lande, der er »problematiske« og hvordan de sammen kan koordinere indsatsen for at få dem til at samarbejde.

Nogle af de lande, der er problemer med, er Iran, Irak, Kosovo og Somalia. Det iranske præsteregime har hidtil nægtet at yde en indsats for at identificere og udstede nye pas til de asylansøgere, som den danske regering gerne vil have udvist.

Således kan iranske flygtninge, som ikke er i besiddelse af legitimationspapirer, ikke blive udvist til tortur i Iran, med mindre de bukker under for de »motivationsfremmende foranstaltninger« som ifølge politiet har »en vis effekt«.

Afsted til Irak
Det har også været besværligt at udvise mennesker til Irak, som jo er besat af bl.a. danske tropper. Ifølge Rigspolitiet fastholder de irakiske myndigheder fortsat, at »tiden, på grund af levevilkårene og sikkerhedssituationen i Irak, ikke er inde til at gennemføre tvangsmæssige udsendelser«, hvorfor regeringen indførte en ordning om økonomisk støtte til irakere, der ville rejse frivilligt.

Den 10. oktober var ialt 32 personer udrejst til Irak med støtte efter ordningen. Ifølge rapporten fra Rigspolitiet er det en høj prioritet at arbejde for en generel tilbagetagelsesaftale mellem Danmark og Irak, så det kan blive muligt at tvangsudsende folk til landet.

Afsted til Kosovo
Der er indgået generelle udvisningsaftaler mellem Danmark og resten af eks-Jugoslavien, men Kosovo er ifølge politiets rapport stadig en genstridig provins. På trods af vedvarende forhandlinger mellem den danske regering og FN-administrationen i Kosovo har politiet kun kunnet tvangsudvise nogle få til provinsen.

FN-administrationen har blandt andet ment, at man ikke kan udvise folk, der lider af sygdomme til et sted, hvor de ikke kan behandles, samt at det er i strid med menneskerettighederne at udvise mennesker, der har resten af deres familie i Danmark.

Integrationsministeriets udlændingeattaché fortsætter dog forhandlingerne for at gøre det muligt at udvise syge, familiemedlemmer eller forfulgte etniske minoriteter til Kosovo.

Afsted til Somalia
Borgerkrige har hærget i årevis i Somalia, hvor forskellige klaner har kæmpet om magten, således at der ikke har været nogen egentlig stat at udvise somaliere til og en regering at forhandle deres udvisning om.

Siden 1997 har Danmark haft en aftale med myndighederne i det nordvestlige Somalia (Somaliland) om tilbagetagelse af afviste asylansøgere fra Danmark, men derudover har mulighederne for at udvise folk til Somalia været begrænsede.

Nu er der dog blevet dannet en slags regering, og politiet vil derfor via udenrigsministeriet straks tale med den ansvarlige somaliske minister, så de kan tilvejebringe forudsætningerne for tvangsudvisninger til hele Somalia.

Flygtninge uden rettigheder
De flygtninge, der kommer fra de ovennævnte »problemlande«, udgør tilsammen to trediedele af de afviste asylansøgere, som nu er i den yderst prekære situation, at de ikke må opholde sig i Danmark, men heller ikke kan tvangsudvises til andre lande.

Dermed har de ikke har nogen rettigheder, men må enten leve med de »motivationsfremmende« afstraffelser eller gå under jorden. For flygtningene er der dog den glædelige nyhed i rapporten, at politiet er holdt op med at fængsle »usamarbejdsvillige« asylansøgere på ubestemt tid, efter at Østre Landsret dømte det i strid med menneskerettighederne.


Af Ole Poulsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar